Spadki / Rodzaje testamentów

Jeżeli chcemy. aby po naszej śmierci spadek przypadł wybranym przez nas osobom warto pomyśleć o sporządzeniu testamentu.

 

Testament możemy sporządzić w jednej z trzech form przewidzianych przez kodeks cywilny, tj. w formie testamentu własnoręcznego (testament holograficzny), w formie aktu notarialnego, bądź przez oświadczenie ostatniej woli w obecności określonych osób urzędowych (testament alograficzny). W nadzwyczajnych sytuacjach, kiedy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy, a nie ma możliwości sporządzenia testamentu we wskazanych wyżej formach można sporządzić testament w formie szczególnej (testament ustny, podróżny i wojskowy).

 

Testament własnoręczny (holograficzny)

 

To najprostsza i najpopularniejsza forma sporządzenia testamentu. Testament ten dla swojej ważności musi być w całości sporządzony pismem ręcznym, podpisany oraz opatrzony datą jego sporządzenia. Materiał na którym spadkodawca zapisał swoją ostatnią wolę, ani użyte do tego narzędzie nie mają znaczenia, ważne jest natomiast, aby testament w całości sporządzony był pismem ręcznym.

 

Uwaga! Testament holograficzny musi być spisany w całości pismem ręcznym. Testament spisany na maszynie do pisania, bądź komputerze pomimo podpisania go przez spadkodawcę będzie nieważny!

 

Testament w formie aktu notarialnego

 

Forma ta wydaje się być najlepszym sposobem zabezpieczenia wykonania swojej ostatniej woli, testament w tej formie jest bowiem najtrudniejszy do obalenia przez niezadowolonych spadkobierców.

 

Testament alograficzny

 

Testament ten polega na tym, że spadkodawca w obecności dwóch świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza albo prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego.

            Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole, który powinien zostać spadkodawcy odczytany w obecności świadków. Protokół jest następnie podpisywany przez spadkodawcę, osobę urzędową wobec której oświadczył on swoją ostatnią wolę oraz przez świadków.

 

Uwaga! Testamentu w przewidzianej wyżej formie nie mogą sporządzić osoby głuche lub nieme.

 

Testamenty szczególne

 

Oprócz przedstawionych wyżej "zwykłych" form sporządzenia testamentu można sporządzić testament także w jednej z przewidzianych przez kodeks cywilny form szczególnych . Testamenty te  mogą być sporządzone jedynie w nadzwyczajnych sytuacjach, tj. kiedy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy i nie ma możliwości sporządzenia testamentu w zwykłej formie.

 

Testament ustny

 

Aby sporządzić testament ustny spadkodawca musi oświadczyć swoją wolę ustnie przy jednoczesnej obecności trzech świadków.

 

Treść testamentu ustnego może być stwierdzona na dwa sposoby:

 

1. jeden ze świadków albo osoba trzecia spisze oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo to podpiszą spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie;

 

2. wypadku gdy treść testamentu ustnego nie została w powyższy sposób stwierdzona, można ją w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku stwierdzić przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem.

 

Testament podróżny

Podczas podróży na polskim statku morskim lub powietrznym można sporządzić testament przed dowódcą statku lub jego zastępcą w ten sposób, że spadkobierca oświadcza swą wolę dowódcy statku lub jego zastępcy w obecności dwóch świadków; dowódca statku lub jego zastępca spisuje wolę spadkodawcy, podając datę jej spisania, i pismo to w obecności świadków odczytuje spadkodawcy, po czym pismo podpisują spadkodawca, świadkowie oraz dowódca statku lub jego zastępca. Jeżeli zachowanie tej formy nie jest możliwe, można sporządzić testament ustny (art. 953 Kodeksu cywilnego).

Testament żołnierski

Jest to szczególna forma testamentu, którą określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej.

Uwaga! Testament szczególny traci moc z upływem sześciu miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłego, chyba że spadkodawca zmarł przed upływem tego terminu. Bieg terminu ulega zawieszeniu przez czas, w ciągu którego spadkodawca nie ma możności sporządzenia testamentu zwykłego.

 

Jeżeli decydujemy się sporządzić testament w formie, która wymaga udziału świadków warto pamiętać, że następujące osoby nie mogą być świadkami przy sporządzaniu testamentu:

  1. kto nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych;
  2. niewidomy, głuchy lub niemy;
  3. kto nie może czytać i pisać;
  4. kto nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament;
  5. skazany prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania;
  6. osoba, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść oraz małżonek tej osoby, jej krewni lub powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.

Uwaga! Jeżeli świadkiem była jedna z osób wymienionych w pkt 6, nieważne jest tylko postanowienie, które przysparza korzyści tej osobie, jej małżonkowi, krewnym lub powinowatym pierwszego lub drugiego stopnia albo osobie pozostającej z nią w stosunku przysposobienia. Jednakże gdy z treści testamentu lub z okoliczności wynika, że bez nieważnego postanowienia spadkodawca nie sporządziłby testamentu danej treści, nieważny jest cały testament.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688