Spadki / Stwierdzenie nabycia spadku

Wprawdzie nabycie spadku przez spadkobierców następuje z mocy prawa z chwilą śmierci spadkodawcy, jednak aby udokumentować nabycie spadku wobec osób trzecich musimy legitymować się dokumentem w postaci postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo aktem poświadczenia dziedziczenia.

 

Kiedy następuje nabycie spadku?

 

Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy (art. 924 i art. 925 kodeksu cywilnego).

 

W jaki sposób stwierdzić nabycie spadku?

 

Nabycie spadku następuje z mocy prawa z chwilą śmierci spadkodawcy. W praktyce spadkobiercom zmarłego byłoby trudno udowodnić osobom trzecim swój status, gdyby nie posiadały odpowiednich dokumentów - temu właśnie służą sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo wydawany przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia.

 

Uwaga! Prawo do spadku nie ulega przedawnieniu. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku może być przeprowadzone nawet wiele lat po śmierci spadkodawcy.

 

Co to jest postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku?

 

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku stanowi dokument legitymujący spadkobiercę jako uprawnionego do władania spadkiem wobec osób trzecich. Zgodnie z kodeksem cywilnym domniemuje się, iż osoba, która legitymuje się postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku jest spadkobiercą. W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd wymienia spadkodawcę oraz wszystkich spadkobierców i przypadające im udziały spadkowe.

 

Co to jest akt poświadczenia dziedziczenia?

 

            Akt poświadczenia dziedziczenia stanowi odpowiednik sądowego  postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, tyle że sporządzany przez notariusza. W przeciwieństwie do postanowienia wydawanego przez Sąd, które może być wydane tylko przez sąd właściwy (tzw. sąd spadku), akt poświadczenia dziedziczenia może być sporządzony przez dowolnego notariusza na terenie całego kraju.

 

Uwaga! Akt poświadczenia dziedziczenia nie może być sporządzony jeżeli:

1. spadkodawca zmarł przed dniem 1.07.1984 r.;

2. dziedziczenie następuje na podstawie jednego z testamentów szczególnych;

3. między spadkobiercami istnieją odmienne zdania co do tytułu dziedziczenia, kręgu osób uprawnionych do spadku, albo udziałów w spadku.

 

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, czy poświadczenie dziedziczenia?

 

Jak już wskazałem wyżej akt poświadczenia dziedziczenia nie może być sporządzony jeżeli:

1. spadkodawca zmarł przed dniem 1.07.1984 r.;

2. dziedziczenie następuje na podstawie jednego z testamentów szczególnych;

3. między spadkobiercami istnieją odmienne zdania co do tytułu dziedziczenia, kręgu osób uprawnionych do spadku, albo udziałów w spadku.

 

W wyżej wymienionych sytuacjach należy wystąpić do sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Dodatkowo należy pamiętać o tym, że zgodnie z art. 1025 par. 3 kodeksu cywilnego przeciwko domniemaniu wynikającemu ze stwierdzenia nabycia spadku nie można powoływać się na domniemanie wynikające z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia.

 

Uwaga! Przeciwko domniemaniu wynikającemu ze stwierdzenia nabycia spadku nie można powoływać się na domniemanie wynikające z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia.

 

Kiedy można wystąpić o stwierdzenie nabycia spadku?

 

            Zgodnie z kodeksem cywilnym twierdzenie nabycia spadku oraz poświadczenie dziedziczenia nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty śmierci spadkodawcy, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku. Ograniczenie to dotyczy jednak jedynie możliwości wydania stosownego postanowienia przez sąd i nie ma przeszkód żeby stosowny wniosek złożyć wcześniej (na wyznaczenie posiedzenia przez sąd i tak zazwyczaj trzeba trochę poczekać, więc warto mieć to na uwadze).

 

Kto może wystąpić o stwierdzenie nabycia spadku?

 

            Kodeks cywilne bardzo szeroko określa krąg osób mogących wystąpić o stwierdzenie nabycia spadku, wskazując, że może to być "każdy kto ma w tym interes" (art. 1025 par. 1 KC). Oznacza to, że z wnioskiem wystąpić mogą wszystkie osoby zainteresowane wywołaniem skutków prawnych jakie wiążą się z wydaniem postanowienia przez sąd. Osobami zainteresowanymi są oczywiście spadkobiercy, ale oprócz nich wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku zainteresowani są także zapisobiercy, uprawnieni do zachowku, wierzyciele spadkodawcy albo spadkobiercy i wszystkie te osoby uprawnione są do złożenia wniosku.

 

Do jakiego sądu wystąpić o stwierdzenia nabycia spadku?

 

            Sądem właściwym do stwierdzenia nabycia spadku jest sąd rejonowy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego ostatniego miejsca zamieszkania ustalić się nie da sąd miejsca gdzie znajduje się majątek spadkowy lub jego część. W braku powyższych podstaw właściwy jest sąd rejonowy dla m. st. Warszawy (art. 628 kodeksu cywilnego).

 

Co powinien zawierać wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

 

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku powinien zawierać:

 

1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowany;

2. oznaczenie rodzaju pisma (tj. wniosek o stwierdzenie nabycia spadku);

3. imię, nazwisko i adres składającego wniosek;

4. imię nazwisko oraz datę śmierci spadkodawcy;

5. miejsce ostatniego zamieszkania spadkodawcy;

6. imiona, nazwiska oraz adresy pozostałych spadkobierców;

7. podpis strony lub jej przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika;

8. wymienienie załączników.

 

Uwaga! Jako uczestnicy postępowania powinny zostać wskazane wszystkie osoby, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi albo testamentowi.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 

1. testament w oryginale (jeżeli spadkodawca go pozostawił);

2. odpis skrócony aktu zgonu w oryginale;

3. odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci zmarłego i aktów małżeństwa zamężnych córek;

4. odpis skrócony aktu małżeństwa wdowy lub wdowca;

5. opłatę sądową w kwocie 50 zł w znakach sądowych albo dowód jej uiszczenia na konto właściwego sądu.

 

Uwaga! Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może być złożony i rozpoznany także w postępowaniu o dział spadku.

 

 

 

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688