Spadki / Niegodność dziedziczenia

W pewnych sytuacjach spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego dziedziczenia - zostaje on wówczas wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku.


 

Kto może domagać się uznania spadkobiercy za niegodnego?Uznania spadkobiercy za niegodnego może żądać każdy, kto ma w tym interes prawny. W szczególności wytoczyć takie powództwo mogą:


 

 1. inny spadkobierca;

 2. zstępni osoby, która odrzuciła spadek;

 3. zstępni osoby wydziedziczonej;

 4. wierzyciel spadkodawcy;

 5. prokurator

 6. gmina ostatniego m-ca zamieszkania spadkodawcy.W jakim terminie można domagać się uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia?


 

Z żądaniem takim może wystąpić w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem lat trzech od otwarcia spadku.Kiedy spadkobierca może być uznany za niegodnego dziedziczenia?

 

Zgodnie z art. 928 kodeksu cywilnego spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli:


 

 1. dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;

 

Za ciężkie przestępstwo rozumiane są w szczególności takie kategorie czynów karalnych, jak przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (art. 148-162 kk), przeciwko wolności (art. 189-193 kk), przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (art. 197-205 kk), przeciwko rodzinie i opiece (art. 206-211a kk) oraz przeciwko czci i nietykalności cielesnej (art. 212-217 kk).

 

Uwaga! Dla uznania spadkobiercy za niegodnego nie ma znaczenia termin przedawnienia danego przestępstwa, ani zatarcie skazania.

 

 1. podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności;

 

Uznanie za niegodnego z w/w przyczyny możliwe jest jedynie w sytuacji nastąpienia skutku w postaci sporządzenia/niesporządzenia albo odwołania/nieodwołania testamentu. Jeżeli zatem spadkodawca pomimo podstępu albo groźby nie wykonał/zaniechał w/w czynności art. 928 pkt nie będzie miał zastosowania.

 

 

 1. umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

   

We wszystkich wskazanych wyżej przypadkach spadkobierca musi celowo dążyć do zniweczenia skutków testamentu.


W jakim terminie można wystąpić o uznanie spadkobiercy za niegodnego?


Z żądaniem uznania spadkobiercy za niegodnego można wystąpić w ciągu roku od dnia, w którym zainteresowany dowiedział się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem lat trzech od otwarcia spadku (tj. od dnia śmierci spadkodawcy). W/w termin ma charakter zawity, tzn. sąd uwzględni go z urzędu, bez konieczności powoływania się na niego przez stronę pozwaną.

 

Przebaczenie spadkodawcy

 

Zgodnie z art. 930 kodeksu cywilnego „Spadkobierca nie może być uznany za niegodnego, jeżeli spadkodawca mu przebaczył”.

 

Przebaczenie może być wyrażone w dowolnej formie przez każde zachowanie się spadkodawcy, które ujawnia jego zamiar przebaczenia spadkobiercy niegodnemu w sposób dostateczny (wyraźny lub dorozumiany).

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688