Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece

 

Zarzuty popełnienia przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece nigdy nie mogą być bagatelizowane. Warto pamiętać, że np. w przypadku przestępstwa znęcania się tymczasowe aresztowanie stosowane jest statystycznie trzy razy częściej niż w przypadku przestępstwa kradzieży, a tzw. „alimenciarze” stanowią w zakładach karnych całkiem pokaźną grupę.

Nawet w przypadku skazania w tzw. „zawieszeniu” konsekwencje mogą być bardzo dotkliwe.  Po pierwsze informacja o skazaniu umieszczana jest w Krajowym Rejestrze Karnym, co zamyka drogę do wykonywania wielu zawodów. Przykładowo niekaralność jest niezbędnym warunkiem wykonywania zawodu agenta celnego, ochroniarza, czy taksówkarza. Po drugie kara w zawieszeniu zostanie obligatoryjnie wykonana jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności. Sąd może także zarządzić wykonanie kary jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych.

Także pokrzywdzony przestępstwem ma prawo korzystać w postępowaniu z pomocy pełnomocnika, warto bowiem pamiętać, że w sprawie karnej z pkt widzenia pokrzywdzonego nie zawsze najważniejsze jest skazanie, bądź ukaranie samo w sobie, ale często np. orzeczenie konkretnego środka karnego takiego jak obowiązek naprawienia szkody albo orzeczenie zakazu kontaktowania się.

Powierzając nam swoja sprawę możesz liczyć na naszą pomoc od momentu pierwszego przesłuchania w postępowaniu przygotowawczym do ostatecznego zakończenia postępowania.

Reprezentujemy naszych klientów kompleksowo, od początku do końca tak, że w tych trudnych chwilach w Waszym życiu nie musicie koncentrować się na formalnościach, sprawdzaniu terminów i zastanawianiu się czy wszystkiego dopilnowaliście. Jednocześnie na bieżąco informujemy Was o postępach w sprawie, dzięki czemu zachowujecie Państwo nad nią pełną kontrolę i macie stały dostęp do dotyczących jej dokumentów.

Zlecając nam swoją obronę macie pewność, że osoba, której udzielacie upoważnienia do obrony rzeczywiście jest tą, z która będziecie mieć stały kontakt w toku całego postępowania.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688