Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece / Niealimentacja

 

Uporczywe niepłacenie alimentów, nie tylko naraża sprawcę na nieprzyjemności związane z ew. wizytą komornika, ale może także stanowić podstawę odpowiedzialności karnej.

 

Co to jest przestępstwo niealimentacji

 

Przestępstwo niealimentacji polega na uporczywym uchylaniu się przez sprawcę od ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej (lub innej osoby), przez co naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Uchylanie się polega na niewykonywaniu obowiązku alimentacyjnego, pomimo że sprawca ma ku temu obiektywne możliwości. W jednym z wyroków Sąd Najwyższy stwierdził, że "uchylanie się od obowiązku łożenia na utrzymanie osoby uprawnionej do alimentacji zachodzi wtedy, gdy zobowiązany, mając obiektywną możliwość wykonywania tego obowiązku, nie dopełnia go ze złej woli. Uporczywe uchylanie się oznacza długotrwałe postępowanie nacechowane nieustępliwością. W pojęciu uchylania się zawarty jest negatywny stosunek psychiczny osoby zobowiązanej do nałożonego na nią obowiązku, sprawiający, że nie dopełnił on tego obowiązku, mimo że ma możliwości jego wykonania"1.

Zatem żeby można było mówić o przestępstwie niealimentacji muszą być łącznie spełnione dwa elementy:

  • sprawca musi mieć obiektywną możliwość podołania nałożonemu na niego obowiązkowi - nie popełnia przestępstwa osoba, która nie płaci alimentów np. na skutek niezawinionej utraty pracy

  • niepłacenie alimentów ma charakter długotrwały

 

Jaka kara grozi za przestępstwo niealimentacji?

 

Przestępstwo niealimentacji zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności do 2 lat.

 

 

Uwaga! Przestępstwo niealimentacji należy do grona tzw. przestępstw wnioskowych, tzn. nie wystarczy, że pokrzywdzony powiadomi policję o popełnieniu przestępstwa. Musi on bowiem dodatkowo złożyć wniosek o ściganie.

 

 


1) Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 1979 r. (V KRN 297/79)

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688