Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece / Nakłanianie do przerwania ciąży

O tym, że przerywanie ciąży – inaczej aborcja, poza ściśle określonymi, szczególnymi wypadkami jest w Polsce karalne, wie prawie każdy. W swojej praktyce najczęściej spotykam się jednak nie tyle z zarzutami przerywania ciąży, co zarzutem nakłaniania do tego czynu.

 

Zgodnie z art. 152 § 2 kodeksu karnego karalne jest zachowanie polegające na udzieleniu kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub nakłanianie jej do tego.

 

Kiedy przerwanie ciąży jest dopuszczalne?

 

Warunki dopuszczalności przerywania ciąży określa Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 ze zm.). Zgodnie z jej zapisami przerwania ciąży może dokonać jedynie lekarz i tylko wówczas, gdy:

1. stanowi ona zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej;
2. badanie prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo
3. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

Nakłanianie bądź udzielanie pomocy w przerwaniu ciąży w każdej innej sytuacji niż wymienione powyżej jest działaniem z naruszeniem przepisów ustawy w rozumieniu art. 152 § 2 kk.

 

Czy kobieta ciężarna ponosi odpowiedzialność za przerwanie ciąży?

 

Nie – odpowiedzialność karna dotyczy jedynie osób, które ją do tego nakłaniają, bądź udzielają pomocy.

 

Jaka kara grozi za pomoc lub nakłanianie do przerwania ciąży?

 

Zgodnie z Art. 152 kodeksu karnego:


1. Kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2. Tej samej karze podlega, kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania.
3. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 lub 2, gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 


Uwaga! Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 2007 r., sygn. akt V KK 31/07 (LEX nr 340569) „nakłanianie, aby mogło być uznane za podżeganie, nie musi mieć postaci presji psychicznej wywieranej na osobę nakłanianą, ale z uwagi na to, iż znamiona podżegania nie określają w żaden sposób formy nakłaniania, może ono przybierać postać prośby, polecenia, zlecenia, rady, propozycji, sugestii”.

 

Warto podkreślić, że przestępstwo z art. 152 § 2 k.k. ma charakter formalny, co oznacza, że dla jego popełnienia nie ma znaczenia, czy kobieta przystąpiła do czynności zmierzających do przerwania ciąży, ani nawet czy powstał po jej stronie taki zamiar.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688