Podział Majątku / Co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

W przypadku prowadzenia postępowania o podział majątku, najważniejsze każdorazowo jest ustalenie co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków. W niniejszym artykule odniesiemy się jedynie do sytuacji, w której pomiędzy małżonkami istnieje ustrój wspólności ustawowej, bowiem w praktyce najczęściej z takimi właśnie sytuacjami najczęściej mamy do czynienia.

 

Zgodnie z art. 31 Kodeksu rodzinnego i piekuńczego w skład majątku wspólnego wchodzą:

 

I. Przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólnoty majątkowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich.


Wspólnota majątkowa trwa od momentu zawarcia małżeństwa, ustaje natomiast na skutek:

 

1. zawarcia w formie aktu notarialnego umowy o rozdzielności majątkowej;

2. orzeczenia sądu ustanawiającego rozdzielność, na wniosek jednego z małżonków;

3. rozwodu;

4. separacji;

5. ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków;

6. ogłoszenia upadłości jednego z małżonków.

 

Uwaga! Istnieje domniemanie tego, że przedmiot majątkowy nabyty w trakcie trwania wspólności majątkowej będzie wchodził w skład majątku wspólnego małżonków. Zatem jeżeli małżonek twierdzi, że przedmiot nabyty przez niego w trakcie trwania wspólności ustawowej należy do jego majątku osobistego, to powinien to udowodnić.

 

II. Pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków.


Wynagrodzenie oznacza każdy rodzaj poborów, bez względu na to czy praca świadczona jest na podstawie umowy o pracę, zlecenia, czy o dzieło. Wspólność obejmuje wszelkie świadczenia jakie otrzymuje pracownik, zatem nie tylko samą pensję, ale także różnego rodzaju premie, wynagrodzenie za okres urlopu wypoczynkowego, zasiłek wychowawczy, odprawy rentowe, emerytalne itp.. Tak samo jak wynagrodzenie w skład majątku wspólnego wchodzą emerytura, renta inwalidzka oraz różnego rodzaju świadczenia socjalne i stypendia.

 

Uwaga! Wspólność dotyczy tylko "pobranego" wynagrodzenie za pracę. Wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę wchodzą do majątku osobistego małżonka będącego pracownikiem.

 

Do majątku wspólnego wchodzą także dochody z innego rodzaju działalności zarobkowej, w szczególności prowadzonej działalności gospodarczej i prowadzonego gospodarstwa rolnego.

 

III. Dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków.


Takimi dochodami będzie np. dochód z tytułu wynajęcia mieszkania i to bez względu na to, czy mieszkanie to będzie stanowiło majątek wspólny małżonków, czy majątek odrębny jednego z nich (przykładowo mieszkanie kupione przed zawarciem małżeństwa, albo odziedziczone).

 

IV. Środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.


V. Kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).


Pozostałe składniki majątku wspólnego.

 

Przedstawione wyżej wyliczenie ma charakter przykładowy, ustawodawca bowiem nie stworzył zamkniętego katalogu składników majątku wspólnego, ustanawiając swoiste domniemanie, że to co zostało nabyte w trakcie trwania wspólności majątkowej należy do majątku wspólnego małżonków.

 

Jeżeli zatem mamy wątpliwości czy dany przedmiot majątkowy wchodzi w skład majątku, czy osobistego warto zajrzeć do art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, gdzie enumeratywnie zostały wymienione wszystkie składniki majątków osobistych małżonków (patrz - "majątek osobisty małżonka").

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688