Podział Majątku / Pozbawienie małżonka prawa samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym

Zasadą jest, że za wyjątkiem szczególnych sytuacji określonych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym. Z ważnych powodów sąd może jednak na żądanie jednego z małżonków pozbawić drugiego prawa samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym, albo postanowić, że na dokonanie pewnych czynności zamiast zogdy drugiego małżonka będzie potrzebne zezwolenie sądu.

 

Z jakich powodów sąd może pozbawić samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym?


Pozbawienie jednego z małżonków prawa samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów, tj. takich, które uzasadniają przekonanie, że wykonywanie przez małżonka samodzielnego zarządu byłoby sprzeczne z dobrem rodziny, której ma służyć majątek wspólny. Powodem takim będzie np. to, że na skutek lekkomyślności małżonka i lekceważenia interesów rodziny, majątek jest narażony na uszczuplenie.

 

Uwaga! Sama rozbieżność stanowisk małżonków, co do załatwiania poszczególnych spraw związanych z majątkiem nie stanowi ważnego powodu do pozbawienia małżonka prawa samodzielnego zarządu.

 

Czy pozbawienie samodzielnego zarządu dotyczy całego, czy części majątku?

 

Pozbawienie samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym może dotyczyć zarówno całego majątku, jak i jego poszczególnych składników (np. przedsiębiorstwa, albo gospodarstwa rolnego).

 

Czy pozbawienie samodzielnego zarządu ma skutek wsteczny?


Postanowienie o pozbawieniu samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym wydawane jest na przyszłość i jest skuteczne od daty uprawomocnienia, a zatem czynności wykonane przez małżonka przed jego wydaniem pozostają w mocy.

 

Czy postanowienie o pozbawieniu samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym może zostać uchylone?

 

Nawet prawomocne postanowienie o pozbawieniu małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym, może zostać uchylone jeżeli doszło do zmiany okoliczności, które legły u podstaw jego wydania.

 

Jaki sąd jest właściwy do złożenia wniosku o pozbawienie samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym?


Sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd rejonowy, w którego okręgu zamieszkuje wnioskodawca.

 

Ile kosztuje złożenie wniosku o pozbawienie samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym?


Opłata sądowa od wniosku o pozbawienie samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym wynosi 40 zł.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688