Władza rodzicielska

 

Od czerwca 2009 r. sąd w wyroku rozwodowym powierzy wykonywanie władzy rodzicielskiej obydwojgu rodziców tylko wtedy jeżeli złożą zgodny wniosek i przedstawią porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej. Jeżeli rodzice nie będą w stanie wypracować zgodnego porozumienia, sąd powierzy wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Dlatego jeżeli zależy nam na utrzymaniu władzy rodzicielskiej przez obydwoje rodziców, ważne jest wypracowanie spójnego i zgodnego z dobrem dziecka porozumienia w tym przedmiocie.

 

W czerwcu 2009 r. miała miejsce jedna z najważniejszych nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Od tego momentu sąd ma wyroku rozwodowym dwie możliwości uregulowania władzy rodzicielskiej, a mianowicie:

  1. powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka lub;

  2. powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obydwojgu rodzicom, ale tylko wtedy jeżeli złożą zgodny wniosek i przedstawią zgodne z dobrem dziecka porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami żeby obydwoje rodzice mogli w pełni wykonywać władzę rodzicielską, muszą spełnić następujące warunki:

  1. złożyć zgodny wniosek o takie rozstrzygnięcie;

  2. przedstawić porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem (tzw. plan wychowawczy);

  3. plan wychowawczy musi być zgodny z dobrem dziecka;

  4. w oparciu o całokształt okoliczności sprawy sąd dojdzie do przekonania, że rodzice będą współdziałać w przyszłości w sprawach dziecka.

 

Forma porozumienia

 

Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie określają w jakiej formie można zawrzeć porozumienie w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej, zatem można je zawrzeć w formie dowolnej. Najbardziej pożądana jest oczywiście forma pisemnego porozumienia podpisanego przez obydwoje rodziców, nic jednak nie stoi na przeszkodzie żeby zostało złożone na rozprawie w formie ustnej i zaprotokołowane przez sąd. Może również zostać zawarte w toku mediacji, wówczas najczęściej będzie złożone na specjalnym formularzu dostarczonym przez mediatora.

 

Treść porozumienia

 

O ile forma porozumienia nie ma większego znaczenia, o tyle duże znaczenie ma to co zostanie w nim zawarte. Obligatoryjnie muszą się w nim znaleźć postanowienia dotyczące:

  1. miejsca pobytu dziecka;

  2. sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej (np. jakie decyzje może podejmować każde z rodziców samodzielnie, a jakie będą wymagać ich zgodnego współdziałania)

  3. kontaktów rodzica z dzieckiem

Dodatkowo (chociaż nie jest to konieczne) w porozumieniu można zamieścić także inne postanowienia, dotyczące np. alimentacji, czy kontaktów dziecka z dziadkami.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688