Władza rodzicielska / Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Jeżeli istnieje przemijająca przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej, sąd może orzec jej zawieszenie. Zawieszenie władzy rodzicielskiej powinno zostać uchylone gdy jego przyczyna odpadnie.

 

Jaki mogą być przyczyny zawieszenia władzy rodzicielskiej?

 

Podstawę do zawieszenia władzy rodzicielskiej stanowi przemijająca przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej, czyli taka sytuacja, która powoduje przejściową, najczęściej niezawinioną, niemożność sprawowania przez rodziców ich obowiązków względem dziecka (przykładowo choroba, dłuższy wyjazd zagraniczny).

 

Na czym polega zawieszenie władzy rodzicielskiej?

 

Zawieszenie władzy rodzicielskiej to inaczej czasowe wyłączenie od wszystkich praw i obowiązków składających się na władzę rodzicielską, tj. wyłączenie prawa do podejmowania decyzji względem dziecka, zarządzania jego majątkiem, wychowywania, reprezentowania dziecka jako jego przedstawiciel. Zawieszenie władzy rodzicielskiej nie oznacza pozbawienia tej władzy, ale faktycznie wywołuje takie same skutki jak jej pozbawienie.

 

Kto orzeka o zawieszeniu władzy rodzicielskiej?

 

O zawieszeniu władzy rodzicielskiej orzeka Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny, właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka.

 

Kiedy sąd powinien uchylić zawieszenie władzy rodzicielskiej?

 

Sąd uchyli pozbawienie władzy rodzicielskiej jeżeli jego przyczyna odpadnie.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688