Władza rodzicielska / Zmiana imienia dziecka

Pisałem już o procedurze zmiany nazwiska dziecka, jednak oprócz zmiany nazwiska możliwa jest również zmiana imienia noszonego przez dziecko. Dzieje się tak najczęściej w przypadku dzieci pochodzących z rodziców różnych narodowości, albo tych które przyszły na świat za granicą. Bywa też, że dziecko nie identyfikuje się ze swoim imieniem, albo jest ono na tyle oryginalne, że powoduje szykany ze strony grupy rówieśniczej.


Kiedy można zmienić imię dziecka?

 

Zmiana imienia dziecka następuje na zasadach określonych w ustawie o zmianie imienia i nazwiska. Zgodnie z przepisami ustawy zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

 

1)imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego zgodnością człowieka;

2)na imię lub nazwisko używane;

3)na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;

4)na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

 

Gdzie należy złożyć wniosek o zmianę imienia dziecka?
 

Wniosek składamy do właściwego miejscowo Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

 

Co zrobić jeżeli drugi rodzic nie wyraża zgody na zmianę imienia dziecka?

 

Zasadą jest, że do zmiany imienia dziecka potrzebna jest zgoda drugiego rodzica, chyba że rodzic ten nie żyje, nie jest znany, albo został pozbawiony władzy rodzicielskiej. W przypadku jeżeli drugi rodzic nie wyraża zgody na zmianę imienia noszonego przez dziecko, należy wystąpić do sądu opiekuńczego o zgodę na zmianę nazwiska. Jeżeli sąd opiekuńczy uwzględni wniosek, to jego postanowienie zastępuje zgodę drugiego rodzica.

 

Uwaga! Jeżeli w chwili zmiany imienia dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany imienia potrzebna jest także zgoda wyrażona przez dziecko.


Jaki sąd jest właściwy do wyrażenia zgody na zmianę imienia dziecka?

 

Każdorazowo właściwy do rozpoznania sprawy będzie Sąd Rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka.


Ile kosztuje złożenie do sądu wniosku o zgodę na zmianę imienia dziecka?

 

Opłata sądowa od wniosku wynosi 40 zł – należy ją uiścić składając wniosek do sądu.Czy brak identyfikacji z własną płcią może stanowić podstawę do zmiany imienia przez dziecko?

 

Brak identyfikacji z własną płcią nie jest wymieniony w przepisach ustawy zmianie imion i nazwisk jako podstawa zmiany nazwisko, warto jednak pamiętać, że zawarty w ustawie katalog przyczyn uzasadniających zmianę imienia ma charakter otwarty, a zasadniczą przesłanką zmiany są zgodnie z ustawą „ważne powody”.

 

Dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych stoi jednak na stanowisku, że „wniosek o zmianę imienia z męskiego na żeńskie nie może być uwzględniony bez wcześniejszego orzeczenia sądowego w przedmiocie zmiany płci”, a samo poczucie przynależności do płci odmiennej, niż wynikająca z aktu urodzenia, nie stanowi ważnego powodu do zmiany imienia i nazwiska w rozumieniu przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska (Wyrok WSA w Łodzi, III SA/Łd 745/16).

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688