Władza rodzicielska / Miejsce zamieszkania dziecka

Zgodnie z kodeksem cywilnym można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania (art. 28 kc), a miejscem tym jest miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 kc). W przypadku dziecka jego miejsce zamieszkania stanowi każdorazowo pochodną miejsca zamieszkania rodziców, albo jednego z rodziców.

 

Gdzie dziecko ma swoje miejsce zamieszkania?


Zgodnie z art. 26 par. 1 kodeksu cywilnego miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest każdorazowe miejsce zamieszkania jego rodziców. Miejscem zamieszkania rodziców jest natomiast miejscowość, w której przebywają oni z zamiarem stałego pobytu (art. 25 kc).

 

Jak określić miejsce zamieszkania dziecka jeżeli rodzice nie mieszkają razem?

 

Zgodnie z art. 26 par. 2 kodeksu cywilnego jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsca zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa, a jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

 

Uwaga! W sprawie o rozwód albo o separację sąd z urzędu określa w wyroku miejsce zamieszkania dziecka.


Co zrobić jeżeli rodzice są w sporze co do miejsca zamieszkania dziecka?

 

W przypadku jeżeli rodzice są w sporze co do miejsca zamieszkania zamieszkania dziecka, o jego miejscu zamieszkania będzie rozstrzygać sąd opiekuńczy, do którego każde z rodziców może złożyć stosowny wniosek.

 

Uwaga! Składając wniosek o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka warto rozważyć złożenie tzw. wniosku o zabezpieczenie.


Gdzie złożyć wniosek o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka?

 

Sądem właściwym do złożenia wniosku jest Sąd Rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka, a jeżeli miejsce zamieszkania dziecka nie było wcześniej ustalone w żadnym orzeczeniu sądowym, sąd właściwy dla miejsca jego pobytu.


Ile kosztuje sprawa o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka?

 

Opłata sądowa od wniosku o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka wynosi 30 zł, honorarium adwokackie za prowadzenie sprawy podlega każdorazowemu uzgodnieniu z klientem w zależności od stopnia komplikacji i miejsca prowadzenia sprawy.


Czy prawomocne postanowienie sądu dotyczące ustalenia miejsca zamieszkania dziecka może zostać zmienione?

 

Tak – postanowień tych nie dotyczy tzw. „powaga rzeczy osądzonej”, co oznacza, że zawsze mogą zostać zmienione jeżeli ulegną zmianie okoliczności faktyczne, które legły u podstaw ich wydania. Relatywnie często spotykam się z sytuacjami, że dziecko, nad którym powierzono w wyroku rozwodowym opiekę jednemu z rodziców, po kilku latach trafia pod opiekę drugiego rodzica i zaczyna z nim mieszkać – aby sformalizować ten stan rzeczy, należy wystąpić do sądu z wnioskiem o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka. Zmiana rozstrzygnięcia w przedmiocie miejsca zamieszkania dziecka ma bardzo doniosłe konsekwencje, pozwala bowiem m.in. na wystąpienie o zmianę dotychczasowego wyroku dotyczącego alimentów.

 

 

 

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688