Władza rodzicielska / Wyrobienie dziecku paszportu

Zasadą jest, że wniosek o zgodę na wyrobienie dziecku paszportu składają rodzicie wspólnie, albo jeden rodzic wraz z pisemną zgodą drugiego rodzica, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy, albo notariusza. Często zdarza się jednak, że uzyskanie pisemnej zgody drugiego rodzica napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody.

 

Co zrobić jeżeli rodzic nie wyraża zgody na wyrobienie dziecku paszportu?

 

Na wydanie dziecku paszportu wymagana jest zgoda obojga rodziców, których własnoręczność podpisów poświadcza organ paszportowy lub notariusz, chyba że drugi rodzic nie żyje albo orzeczeniem sądu został pozbawiony władzy rodzicielskiej, albo jego władza została ograniczona.

 

W przypadku jeżeli drugi rodzic odmawia zgody na wydanie dziecku paszportu, albo uzyskanie od niego takiej zgody jest niemożliwe z innych przyczyn, zgodę rodzica może zastąpić stosowne postanowienie sądu opiekuńczego.

 

Uwaga! Postanowienie sądu zastępuje jedynie zgodę drugiego rodzica, nie zastępuje natomiast decyzji organu paszportowego.

 

Do jakiego sądu należy złożyć wniosek o zgodę na wyrobienie dziecku paszportu?


Właściwym sądem jest Sąd Rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka, albo miejsca jego stałego pobytu.

 

Ile wynosi opłata sądowa od wniosku o zgodę na wydanie dziecku paszportu.


Opłata sądowa jest w wysokości stałej i wynosi 40 zł.

 

Jak długo ważny jest paszport dziecka?

 

Paszport co do zasady ważny jest przez okres 10 lat, jednak paszport wydany małoletniemu, któy nie ukończył 13 lat jest ważny 5 lat od daty jego wydania.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688