Spadki / Ile kosztuje sprawa spadkowa?

Zasadą jest, że za wniesienie do sądu pisma rozpoczynającego postępowanie (pozwu, albo wniosku w postępowaniu nieprocesowym) pobierana jest opłata sądowa. Opłata ta stanowi rodzaj zryczałtowanego wynagrodzenia sądu za prowadzenie sprawy, a jej nieuiszczenie ma doniosłe konsekwencje.

 

Ile wynoszą opłaty w sprawach spadkowych?

 

Wysokość opłat w sprawach spadkowych określona została w Ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zgodnie z powołaną ustawą w sprawach spadkowych pobierane są następujące opłaty:Opłatę stałą w kwocie 50 złotych pobiera się od wniosku o:

 

  1. stwierdzenie nabycia spadku;
  2. zabezpieczenie spadku;
  3. sporządzenie spisu inwentarza;
  4. odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

 

Uwaga! Jeżeli wnioski, o których mowa powyżej, są umieszczone w jednym piśmie lub we wniosku o dział spadku, opłatę pobiera się od każdego z nich odrębnie.


 

Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od:

 

  1. apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku;
  2. wniosku o zabezpieczenie spadku po cudzoziemcu;
  3. wniosku o wydanie właściwemu konsulowi spadku po cudzoziemcu.


 

Opłaty w sprawie o dział sadku.
 

1. Opłatę stałą w kwocie 500 złotych pobiera się od wniosku o dział spadku, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych.

2. Opłatę stałą w kwocie 1000 złotych pobiera się od wniosku o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 600 złotych.


 

Kiedy należy uiścić opłatę ?

 

Opłatę należy uiścić wnosząc pismo do sądu. Jeżeli opłata od wniosku nie zostanie wniesiona sąd wezwie stroną wnoszącą pismo do jej uiszczenia w terminie 7 dni. Jeżeli w zakreślonym terminie opłata nie zostanie uiszczona, sąd zwróci wniosek. Zwrot wniosku oznacza, że nie wywołuje on żadnych skutków jakie przepisy wiążą z wniesieniem wniosku do sądu - jest on traktowany tak jakby nigdy nie był wniesiony.

 

Uwaga! Sąd nie nada biegu sprawie, od której nie uiszczono opłaty.

 

W jaki sposób wnieść opłatę?


 

Opłatę można wnieść na trzy sposoby, a mianowicie:

 

1. nakleić na wniosek znaki opłaty sądowej;

2. uiścić opłatę bezpośrednio w kasie sądu;

3. wykonać przelew na rachunek bankowy właściwego sądu i załączyć do wniosku wydruk potwierdzenia przelewu.

 

Czy w sprawach spadkowych trzeba uiszczać jeszcze jakieś opłaty?


 

Czasami zdarza się, że w toku postępowania dojdzie konieczność poniesienia dodatkowych opłat, przykładowo zdarza się, że konieczne jest poniesienie wydatków związanych z powołaniem biegłych, skorzystaniem z pomocy tłumacza przysięgłego itp..

 

Czy można uzyskać zwolnienie od kosztów?


 

Tak - Strona postępowania może domagać się zwolnienia od kosztów sądowych, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny - patrz: zwolnienie od kosztów.


 

W kwestii honorarium pobieranego przez naszą kancelarię za prowadzenie sprawy zapraszamy do zakładki „cennik”.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688